top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens TomVacademy en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.

 

2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en TomVacademy en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Inschrijving.

 

1. Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van TomVacademy zijn vrijblijvend.

 

2. Inschrijven voor een workshop of opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. TomVacademy bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. TomVacademyhoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving en/of betaling door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

 

3. Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

3. Opleidingen en workshops.

 

1. TomVacademy spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training kan de koper een evaluatieformulier ontvangen. TomVacademy zal dat gebruiken om de opleidingen en workshops waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

 

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door TomVacademy geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan TomVacademy kenbaar worden gemaakt, t.a.v. TomVacademy, Baron Opsomerlaan 17 bus 1, 2500 Lier. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de koper geacht geen klachten te hebben.

 

3.TomVacademy workshops en opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal inschrijvingen aanvaarden. In het geval van een overaanbod aan inschrijvingen behoudtTomVacademy zich het recht om de laatst ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal TomVacademy het deelnamegeld restitueren aan de koper.

 

4. TomVacademy behoudt zich het recht om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. TomVacademy zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. In het geval van een tekort aan inschrijvingen behoudt TomVacademy zich het recht om de ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal TomVacademy het deelnamegeld restitueren aan de koper.

 

5. In geen geval kan TomVacademy aansprakelijk worden gesteld voor enige ingebrekestelling van haar partners.

 

4. Betaling.

 

1. In de prijs inbegrepen: workshop/opleiding, dranken (water, koffie, thee) in de academy te Lier, middagmaal indien vermeldt. Enige vereiste kosten worden gecommuniceerd in het workshop/opleidingsoverzicht.

 

2. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. TomVacademy verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

 

3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt TomVacademy zich het recht om de koper uit te sluiten van deelname.

 

4. Betalingen worden namens TomVacademy door overschrijving uitgevoerd deze worden ontvangen per mail na aankoop product webshop. Zij verplichten zich tot en staan zowel tijdens als na de uitvoering in voor geheimhouding van uw gegevens. Ook staan zij er volledig voor in dat hun werknemers en de directie deze geheimhouding strikt zullen naleven.

 

5. Bij betaling in termijnen is de koper verplicht om het volledige bedrag te betalen, ook al volgt deze niet het volledige traject. De betalingen dienen te gebeuren volgens afgesproken termijnen die de koper per mail ontvangt. Bij betaling van het voorschot gaat de koper hiermee dan ook akkoord.

 

5. Annulering en wijziging.

 

1. Bij annulering door een koper van een inschrijving worden de deelnamekosten/voorschotten niet gerestitueerd. Indien een koper verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.

 

2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal TomVacademy trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is omdat TomVacademy de workshop of opleiding schrapt uit het aanbod zal TomVacademy het deelnamegeld restitueren aan de koper. De koper heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van TomVacademy is uitgesloten.

 

3.TomVacademy behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

 

4. Aan informatie op www.bonnieandclydestudios.be en andere online platforms of websites waarop uitingen van TomVacademy zijn vermeld aangaande workshops, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt TomVacademy zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

 

 

5. Indien een annulatie uitzonderlijk wordt toegestaan, zal er alsnog 50% van het totale bedrag aangerekend worden. Dit bedrag kan in mindering gebracht worden bij een nieuwe inschrijving binnen 12 maanden na de initiële inschrijving. Je kan deze de cursus alsnog volgen, binnen de 12 maanden na de initiële inschrijving.

 

6. Intellectueel eigendom.

 

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper verstrekte materialen komen ofwel TomVacademy ofwel de door TomVacademy ingehuurde trainers toe.

 

2. Alle door TomVacademy in het kader van de workshop, opleiding of event aan koper verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de koper of diens organisatie. Het is de koper, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de koper niet toegestaan om op basis van de door of namens TomVacademy verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij TomVacademy daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door de cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de cursist.

 

7. Gebruik van Informatie.
De gegevens die u op TomVacademy verstrekte formulieren invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de inschrijving. Ze zullen opgeslagen worden in de databases van TomVacademy en worden uitsluitend gebruikt door TomVacademy. U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen met info@tomvacademy.be De geleverde gegevens kunnen door TomVacademy gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw specialisatiedomein via publicaties, nieuwsbrieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.

 

8. Aansprakelijkheid.

 

1. Met het geven van de workshops of opleiding of het organiseren van events aanvaardt TomVacademy een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door TomVacademy geleverde workshop, opleiding en event de uiterste zorg wordt betracht, kan TomVacademy de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. TomVacademy noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

 

2. TomVacademy is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de workshop-, opleidings- of eventlocatie.

 

3. TomVacademy is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van door TomVacademy verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) of geleverde workshop of opleiding of georganiseerd event.

 

9. Levering en uitvoering

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

5. In geval van een geldige ontbinding van de koopovereenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

8. Leveringen vinden plaats binnen 1 tot 3 werkdagen. Afwijkingen zijn mogelijk in uitzonderlijke gevallen en bij overmacht. Bij een uitzonderlijke vertraging zal de consument hierover worden ingelicht.

Tom Vandewalle/TomVacademy/TomVmakeup
Baron Opsomerlaan 17 bus 1
2500 Lier
ING BE78363122137386
BIC BBRUBEBB
BE05 362 62 520

 

In het geval een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Algemene contractuele en factuurvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Tom Vandewalle/Make Up Academy/TomVmakeup aanbiedt aan haar klanten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

 

1. De facturen van Tom Vandewalle/Make Up Academy/TomVmakeup zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum
zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een vervaldatum uiterlijk 10 werkdagen na factuurdatum.

 

2. Om ontvankelijk te zijn dienen klachten inzake facturen en de daarin vervatte prestaties van Tom Vandewalle/Make Up
Academy/TomVmakeup bij wege van aangetekend schrijven te bereiken binnen de vijf dagen na factuurdatum.
Bij gebrek hieraan worden de diensten en de factuur geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Elk protest dient bovendien
omstandig te zijn gemotiveerd, bij gebrek waaraan het protest niet bestaande wordt beschouwd.

 

3. Bij niet betaling behoudt Tom Vandewalle/Make Up Academy/Bonnie & Clyde Studios zich het recht voor om verdere dienstprestaties stop te zetten na het verstrijken van drie kalenderdagen volgend op de zending van een aangetekend
ingebrekestelling. Tevens behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

4. Als betwistingen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid
van de rechtbanken van Antwerpen. De bevoegde vrederechter is de vrederechter van het kanton Lier.

 

5. In het geval een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

0032468 11 04 09

bottom of page