ALGEMENE voorwaarden

 

1. Algemeen.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Bonnie & Clyde Studios en haar partners Make Up Academy België/ TomVmakeup verzorgde trainingen en opleidingen.
2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving.
1. Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van Bonnie & Clyde Studios en haar partners Make Up Academy België/ TomVmakeup zijn vrijblijvend.
2. Inschrijven voor een workshop of opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving en/of betaling door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Opleidingen en workshops.
1. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training kan de koper een evaluatieformulier ontvangen. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zal dat gebruiken om de opleidingen en workshops waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.
2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup  geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Bonnie & Clyde Studios, Baron Opsomerlaan 17 bus 1, 2500 Lier. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de koper geacht geen klachten te hebben.
3. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup workshops en opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal inschrijvingen aanvaarden. In het geval van een overaanbod aan inschrijvingen behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de laatst ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper.
4. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup behoudt zich het recht om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. In het geval van een tekort aan inschrijvingen behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper.
5. In geen geval kan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup aansprakelijk worden gesteld voor enige ingebrekestelling van haar partners.

4. Betaling.
1. In de prijs inbegrepen: workshop/opleiding, dranken (water, koffie, thee) in de academy te Lier, middagmaal indien vermeldt. Enige vereiste kosten worden gecommuniceerd in het workshop/opleidingsoverzicht.
2. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de koper uit te sluiten van deelname.
4. Betalingen worden namens Bonnie & Clyde Studios /Make Up Academy België/ TomVmakeup door overschrijving uitgevoerd deze worden ontvangen per mail na aankoop product webshop. Zij verplichten zich tot en staan zowel tijdens als na de uitvoering in voor geheimhouding van uw gegevens. Ook staan zij er volledig voor in dat hun werknemers en de directie deze geheimhouding strikt zullen naleven.

5. Bij betaling in termijnen is de koper verplicht om het volledige bedrag te betalen, ook al volgt deze niet het volledige traject. De betalingen dienen te gebeuren volgens afgesproken termijnen die de koper per mail ontvangt. Bij betaling van het voorschot gaat de koper hiermee dan ook akkoord.

6. De make-upkit word aangeboden door onze partner makeuphub.be. De aanschaf van de kit is verplicht voor elke student om de lessen te kunnen volgen op een vlotte manier. De make-upkit is de verantwoordelijkheid van onze partner. Bonnie & Clyde Studios /Make Up Academy België/ TomVmakeup kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden bij gebreken.

5. Annulering en wijziging.
1. Bij annulering door een koper van een inschrijving worden de deelnamekosten/voorschotten niet gerestitueerd. Indien een koper verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.
2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is omdat Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup de workshop of opleiding schrapt uit het aanbod zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper. De koper heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is uitgesloten.
3.Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
4. Aan informatie op www.bonnieandclydestudios.be en andere online platforms of websites waarop uitingen van Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zijn vermeld aangaande workshops, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

5. Indien een annulatie uitzonderlijk wordt toegestaan, zal er alsnog 50% van het totale bedrag aangerekend worden. Dit bedrag kan in mindering gebracht worden bij een nieuwe inschrijving binnen 12 maanden na de initiële inschrijving. Om administratieve redenen is deze regeling niet mogelijk indien er een korting van toepassing is via de KMO-portefueille. In dat geval betaalt de cursist het volledige bedrag, maar kan deze de cursus alsnog volgen, binnen de 12 maanden na de initiële inschrijving.

6. Intellectueel eigendom.
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper verstrekte materialen komen ofwel Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup ofwel de door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup ingehuurde trainers toe.
2. Alle door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup in het kader van de workshop, opleiding of event aan koper verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de koper of diens organisatie. Het is de koper, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de koper niet toegestaan om op basis van de door of namens Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door de cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de cursist.

7. Gebruik van Informatie.
De gegevens die u op Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte formulieren invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de inschrijving. Ze zullen opgeslagen worden in de databases van Bonnie & Clyde Studios en worden uitsluitend gebruikt door Bonnie & Clyde Studios. U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen met info@bonnieandclydestudios.be/info@muacademy.com/info@tomvmakeup.com De geleverde gegevens kunnen door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw specialisatiedomein via publicaties, nieuwsbrieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.

8. Aansprakelijkheid.
1. Met het geven van de workshops of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup geleverde workshop, opleiding en event de uiterste zorg wordt betracht, kan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
2. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de workshop-, opleidings- of eventlocatie.
3. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) of geleverde workshop of opleiding of georganiseerd event.

9. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van een geldige ontbinding van de koopovereenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Leveringen vinden plaats binnen 1 tot 3 werkdagen. Afwijkingen zijn mogelijk in uitzonderlijke gevallen en bij overmacht. Bij een uitzonderlijke vertraging zal de consument hierover worden ingelicht.

10. KMO Portefeuille

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen de volledige opleiding ‘ALL OVER ARTIST’ volgen met recht op een vermindering via de KMO portefeuille. TOMVMAKEUP ACADEMY werkt hiervoor samen met UPDATE ACADEMY. Kleine ondernemingen ontvangen een vermindering van 40%, voor middelgrote ondernemingen bedraagt de korting 30%. Bij inschrijving gaat de consument ermee akkoord het nodige te doen voor een vlotte afhandeling van de KMO portefeuille en gevraagde documenten/goedkeuringen binnen 5 werkdagen door te geven of te bevestigen. Voor meer informatie over de KMO portefeuille kan je terecht op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen . Bij het niet naleven van de voorwaarden, behouden wij ons het recht om de toekenning van de KMO portefeuille te ontzeggen.